Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5105 PONT PETRYAL CROSSROADS

Notice ID: WAR1432017

Notice effective from
6th November 2019 to 6th December 2019

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH CROESFFORDD PONT PETRYAL B5105 RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5105 PONT PETRYAL CROSSROADS
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd groesffordd Pont Petryal B5015 i Ben y Bryn Clawddnewydd yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda Phentre Melin y Wig i Bytrual, i gyffordd gyda chyffordd B5105 i Dan y Graig. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd acAdeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith adeiladu ceuffos.
i
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using B5015 Pont Petryal crossroads to Pen y Bryn Clawddnewydd in the County of Denbigh which extends from its junction with Pentre Melin y Wig to Bytrual to junction with B5105 junction to Tan y Graig. The closure is necessary to facilitate culvert construction works by Denbighshire County Council - Bridges and Structures section.
Y llwybr amgen ar gyfer cerbydau sy'n cael eu heffeithio gan y cau dros dro hyn fydd ar hyd B5105, A5 a A494. Ni fydd yn bosibl cynnal mynediad i gerddwyryn ystod cyfnod cau.
The signposted alternative route for vehicles affected by the temporary closures will be via B5105, A5 and A494. It will not be possible to maintain pedestrian access throughout the closure periods.
The Order comes into force on 8th November 2019 for an eighteen month period or earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to take place on the following dates and times:
Periods of closure:
08/11/2019-11/11/2019 (19:00-07:00) 15/11/2019 - 18/11/2019 (19:00 - 07:00) 22/11 /2019 - 25/11 /2019 (19:00 - 07:00) 29/11 /2019 - 02/12/2019 (19:00 - 07:00)
Dated: 6 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Tachwedd 2019, am gyfnod o 18 mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei wneud ar y dyddiadau ac amseroedd ganlynol:
Cyfnod y cau:
08/11/2019-11/11/2019 (19:00-07:00) 15/11/2019-18/11/2019(19:00-07:00) 22/11/2019 - 25/11 /2019 (19:00 - 07:00) 29/11/2019 - 02/12/2019 (19:00 - 07:00)
Dyddiedig: 6 Tachwedd 2019
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni We welcome correspondence in Welsh. There will fydd unrfiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a be no delay in responding to correspondence dderbyniwyd yn Gymraeg. received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1432017.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices