Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL FFORDDISA PRESTATYN

Notice ID: WAR1423308

Notice effective from
30th October 2019 to 29th November 2019

sir ddinbych « denblghshlre^

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS

DRO CYNGOR SIR DDINBYCH

FFORDDISA PRESTATYN

HYSBYSIAD AM ORCHYMYN CYFYNGIAD

TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD

1984-ADRAN14

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

FFORDDISA PRESTATYN

NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY

TRAFFIC RESTRICTION ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -

SECTION 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ymhen dim llai na 7 diwrnod wedi 30 Hydref 2019, gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerbydau rhag teithio tua'r gogledd ddwyrain ar hyd y man o'r ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Y rheswm dros y cyfyngiad yw hwyluso gwaith nwy gan Wales and West Utilities.

Bydd y ffyrdd eraill sydd ar gael i draffig sy'n teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain wedi'u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 18 Tachwedd 2019, am gyfnod o 18 mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 29 Tachwedd 2019.

Atodlen

Rhannau o ffordd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych

Ffordd gyfyngedig:

Fforddisa; o'i chyffordd a The Dell i'w chyffordd a Ffordd Pendyffryn.

Cyfeiriad teithio a waherddir: tua'r gogledd ddwyrain.

Ffyrdd eraill:-

Ar hyd Fforddisa, Ffordd Penrhwylfa, Ceg y Ffordd, Ffordd Fictoria, Ffordd Bastion, Bridge Road, Ffordd Penisardre a Ffordd Pendyffryn

Dyddiedig: 30 Hydref 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 30th October 2019 to make an Order prohibiting vehicles from travelling in a north easterly direction along the length of road referred to in the Schedule below. The reason for the restriction is to facilitate gas works by Wales & West Utilities.

The alternative route available for north east bound traffic will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.

The Order comes into force on 18th November 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 29th November 2019.

Schedule

Length of road at Prestatyn in the County of Denbigh

Restricted road:

Fforddisa, which extends from its junction with The Dell to its junction with Ffordd Pendyffryn.

Prohibited direction of travel: north east bound.

Alternative route:-

Via Fforddisa, Ffordd Penrhwylfa, Ceg y Ffordd, Victoria Road, Bastion road, Bridge Road, Penisardre Road and Ffordd Pendyffryn

Dated: 30 October 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni We welcome correspondence in Welsh. There will fydd unmyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a be no delay in responding to correspondence dderbyniwyd yn Gymraeg. received in Welsh.www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1423308.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices