Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1406272

Notice effective from
16th October 2019 to 15th November 2019

sir ddinbych denblghshlre
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y celsladau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
EA - Rhif cais 04/2019/0809 - Tir i'r gogledd ddwyrain o Pencraig Fawr, Betws Gwerfil Goch, Corwen - Codl 2 uned magu brwyllald a sellwalth cysylltiedig.
LB - Rhif cais 05/2019/0804 - Carreg Afon, Corwen - Addasiadau mewnol ac allanol i ddod ag ystafelloedd gwasanaeth yn rhan annatod o'r ffermdy i'w defnyddio fel estyniad i'r prif ardal annedd a gwaith cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 01/2019/0719 - 3 Stryd Y Dyffryn, Dinbych - Newidiadau i flaen y siop, addasiadau mewnol a gosod cyddwysyddion allanol yn y cefn (cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
EA-Application No. 04/2019/0809 - Land north east of Pencraig Fawr, Betws Gwerfil Goch, Corwen - Erection of 2 no. broiler rearing units and associated infrastructure.
LB - Application No. 05/2019/0804 - Carreg Afon, Corwen - Internal and external alterations to bring service rooms integral to the farmhouse into use as an extension to the main dwelling area and associated works (Listed Building application).
LB - Application No. 01/2019/0719 - 3 Vale Street, Denbigh - Alterations to shop front, internal alterations and installation of external condensers to rear (Listed Building application).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 16 Hydref 2019 i 6 Tachwedd 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 6 Tachwedd 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig EA - datblygiad sy'n dod gyda datganiad amgylcheddol
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 16 October 2019 until 6 November 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 6 November 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent EA - development accompanied by an environmental statement
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1406272.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices