Search for more Public Notices in your area
Licensing

GOODS VEHICLE OPERATOR'S LICENCE

Notice ID: WAR1398541

Notice effective from
16th October 2019 to 15th November 2019

Cyngor
sir ddinbych denbighshire
County Council


TRWYDDED GWEITHREDWR CERBYDAU NWYDDAU
Mae Cyngor Sir Ddinbych
Bare Busnes Expressway Ffordd Abergele Bodelwyddan
LL 18 5SQ
yn gwneud cais i newid trwydded bresennol fel a ganlyn
Ychwanegu Canolfan Weithredu i gadw 3 cerbyd yn y ganolfan weithredu yn
Ty Newydd Depo
Cyngor Sir Ddinbych
Priffyrdd
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9YB
Dylai perchenogion neu ddeiliaid tir (gan gynnwys adeiladau) ger y ganolfan weithredu sy'n credu y byddai eu defnydd neu fwynhad o'r tir hwnnw'n cael ei effeithio wneud sylwadau ysgrifenedig i'r Comisiynydd Traffig yn Hillcrest House 386, Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF gan nodi eu rhesymau, cyn pen 21 diwrnod ar ol y rhybudd hwn. Ar yr un pryd rhaid i gyflwynwyr sylwadau anfon copi o'u sylwadau at y ceisydd yn y cyfeiriad ar ben y rhybudd hwn. Mae Arweiniad ar gyflwyno sylwadau i'w gael o Swyddfa'r Comisiynydd Traffig.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.


GOODS VEHICLE OPERATOR'S LICENCE
Denbighshire County Council
Of Expressway Business Park
Abergele Road
Bodelwyddan
LL 18 5SQ
Is applying to change an existing licence as follows
To add an Operating Centre to keep 3 vehicles at the operating centre at
The New Depot
Denbighshire County Council
Highways
Corwen
Denbighshire
LL21 9YB
Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating centre who believe that their use or enjoyment of that land would be affected should make written representations to the Traffic Commissioner at Hillcrest House 386, Harehills Lane, Leeds, LS9 6NFstating their reasons, within 21 days of this notice. Representors must at the same time send a copy of their representations to the applicant at the address given at the top of this notice. A Guide to making representations is available from the Traffic Commissioner's Office.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.


www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk 

Attachments

WAR1398541.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices