Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

Notice ID: NWA1215985

Notice effective from
20th June 2019 to 20th July 2019

RHYBUDD GWNEUD
NOTICE OF MAKING
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWODP PROS PRO) (LON MYNYPP Y GARN - Y FFORDP O'R GYFFORPD GYPA'R FFORPP PPI-ENW APNABYPPIR FEL LON AELWYP I'R GYFFORPD GER TYDPYN. LLANFAIRYNGHORNWY) RHIF 2 2019
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfelrlad ar hyd Lon Mynydd y Garn - Y ffordd o'r gyffordd gyda'r ffordd ddienw adnabyddir fel Lon Aelwyd i'r gyffordd ger Tyddyn, Llanfalrynghornwy.
Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith polion BT.
Y ffordd arall yw o ochr ddeheuol y caead ger Aelwyd Uchaf. Teithio mewn cyfeiriad de gorllewinol tuag at Rhydwyn yna troi i'r dde i fynd ar LOn Pen y Graig. Yna teithio mewn cyfeiriad gogleddol ar hyd Lon Pen y Graig tuag at LOn Mynachdy. Troi i'r dde yng nghyffordd Mynachdy a theithio mewn cyfeiriad dwyreiniol tuag at Llanfairynghornwy ac ochr arall y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 26ain Mehefin, 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 wythnos neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ar 28ain Mehefin, 2019.
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LON MYNYDD Y GARN - ROAD FROM JUNCTION WITH UNNAMED ROAD KNOWN AS LON AELWYD TO JUNCTION NEAR TYDDYN. LLANFAIRYNGHORNWY) NO.2 ORDER 2019
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along LOn Mynydd y Garn - Road from the junction with unnamed road known as Lon Aelwyd to junction near Tyddyn, Llanfairynghornwy.
The Order is necessary for BT poles works.
The alternative route will be from the southern end of the closure by Aelwyd Uchaf. Travel in a south westerly direction towards Rhydwyn then turn right onto LOn Pen y Graig. Then travel in a northerly direction along Lon Pen y Graig towards LOn Mynachdy. Turn right at Mynachdy junction and travel in an easterly direction towards Llanfairynghornwy and the opposite end of the closure. And vice versa for traffic travelling from the opposite direction.
The Order comes into effect on 26th June, 2019 and will continue in force for a period not exceeding 1 week or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 28th June, 2019.
DYDDIEDIG 20/06/2019 DATED
ROBYN W JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW
AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021784-smj
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA1215985.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices